ΕΦΚΑ: Πώς θα πάρουν σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι – Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί ως προς τη συνταξιοδότηση των χιλιάδων μακροχρόνια ανέργων, επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Εργασίας. Με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, αποσαφηνίζεται ότι όσοι βρίσκονται χωρίς δουλειά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, διατηρούν το δικαίωμα να συνεχίσει ο ΟΑΕΔ να καταβάλλει τις εισφορές τους, έτσι ώστε να μπορούν να βγουν στη σύνταξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δυνητικά δικαιούχοι να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το πολύ εντός πενταετίας, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να έχουν δουλέψει στο παρελθόν τουλάχιστον μια δεκαετία, δηλαδή να έχουν συγκεντρώσει 3.000 ένσημα. Έτσι επιτυγχάνεται, μαζί με την προσθήκη των πέντε ετών από τον ΟΑΕΔ, το όριο της 15ετίας, που έχει θέσει ο ισχύον Ασφαλιστικός Νόμος για να μπορεί να λαμβάνει ο δικαιούχος την κατώτατη εθνική σύνταξη των 345 ευρώ.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται, επίσης, ότι η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους μακροχρόνια ανέργους, ταυτίζεται με τη διαδικασία που ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι το ηλικιακό όριο της θεμελίωσης είναι τα 57 έτη για όσους έχουν εργαστεί σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Για όλους τους υπόλοιπους το όριο είναι στα 62 έτη για 15αετή απασχόληση και καταλήγει στα 67 έτη, για 40 έτη εργασίας.

Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που θέτει η εγκύκλιος είναι:

  • Οι άνεργοι να βρίσκονται αποδεδειγμένα χωρίς δουλειά χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας που να έχουν ανανεώσει.
  • Να μην έχουν αναπηρία μεγαλύτερη του 67%.
  • Η προϋπηρεσία του ανέργου μπορεί να είναι από οποιοδήποτε ταμείο. Πρέπει όμως ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας να είναι το πρώην ΙΚΑ.
  • Οι εισφορές θα καταβληθούν από τον ΟΑΕΔ και θα βαρύνουν το Λογαριασμό και την Ασφάλιση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).


Τι προβλέπει αναλυτικά η εγκύκλιος

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΦΚΑ, βασική προϋπόθεση είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, να υπολείπονται, μέχρι πέντε χρόνια, προκειμένου να θεμελιώσουν το δικαίωμα αυτό. Η καταβολή των εισφορών βαρύνει τον κλάδο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με την επωνυμία ΛΑΕΚ «Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση».

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, οι άνδρες και οι γυναίκες ασφαλισμένοι/ες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν και μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, δικαιούνται πλήρη σύνταξη, λόγω γήρατος, α) στο 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης και β) στο 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 ημέρες σε ειδικότητες που καλύπτονται από τον «Κανονισμό περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» και 1.000 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στον ως άνω Κανονισμό, κατά την τελευταία 13ετία, πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση για τους παλαιούς/ες ασφαλισμένους/ες και 3.375 ημέρες σε ειδικότητες που καλύπτονται από τον «Κανονισμό περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» για τους νέους/ες ασφαλισμένους/ες.

Κατόπιν τούτου, τα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι ασφαλισμένοι, για να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000, είναι:

– Θεμελίωση, εκτός των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, το 62ο έτος (παλαιοί – νέοι).

– Θεμελίωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, το 57ο έτος.

Τα ανωτέρω αφορούν άνδρες και γυναίκες. Ως προς τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ασφαλισμένοι, ώστε να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000, δεν έχουν επέλθει αλλαγές.

Πεδίο εφαρμογής

Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους α) του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και β) των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Προϋποθέσεις

1. Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη.

2. Να πληρούν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση όρια ηλικίας.

3. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, να μην είναι ανάπηροι, δηλαδή να μην έχουν ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%.

4. Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω γήρατος, στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα πέντε χρόνια (1.500 ήμερες).

Στο συνολικά πραγματοποιηθέντα στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ χρόνο ασφάλισης συνυπολογίζονται:- Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα, αρκεί να είναι το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τελευταίος φορέας.

– Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.

– Κάθε χρόνος που συνυπολογιζόταν για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/1951 (Γεν. Εγγραφο Α23/590/31.1.1984 και Εγκ. 12/1992).

Κλάδοι ασφάλισης

Η ασφάλιση μπορεί να γίνει:

– Είτε στον κλάδο σύνταξης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε στον κλάδο του τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση με τις ίδιες διατάξεις και στον κλάδο σύνταξης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όμως, εάν τυχόν συμπληρωθεί ο αριθμός ημερών ασφάλισης ο απαραίτητος στον κλάδο σύνταξης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είναι δυνατή η συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης μόνο στον κλάδο του τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, μέχρι τη συμπλήρωση και σε αυτόν του υπολειπόμενου χρόνου. Σε περίπτωση που έχει χωρήσει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης, προαιρετική με τις παρούσες διατάξεις είναι δυνατή μόνο σε έναν φορέα.

Για να είναι δε το τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ αρμόδιος φορέας, πρέπει να είναι και τελευταίος.

Προαιρετική ασφάλιση στον κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων δεν είναι επιτρεπτή.

Διάρκεια

Η διάρκεια της συγκεκριμένης προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σε αυτήν. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Λήξη

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

– Με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στο τ. ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ.

– Με γραπτή δήλωση του ασφαλισμένου ότι επιθυμεί τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισής του.

– Με τη συνταξιοδότηση, λόγω αναπηρίας αορίστου χρόνου.

– Με το θάνατο του ασφαλισμένου.

Αναστολή

Αναστολή επέρχεται, ως εξής:

– Με την ανάληψη εργασίας ασφαλιστέας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

– Με τη συνταξιοδότηση, λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου.Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναστολής, λόγω ανάληψης εργασίας, δεν απαιτείται παρέλευση νέου 12μήνου ανεργίας, αλλά, μετά τη διακοπή της εργασίας, συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση.

Δικαιολογητικά

Η υπαγωγή γίνεται με αίτηση του ανέργου στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας:

– τα ασφαλιστικά του βιβλιάρια ή και βεβαίωση χρόνου από άλλον φορέα

– Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης, εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις άλλων φορέων και

– βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο, πριν από την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα) και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

24_OKT_2019_EFKA_PROAIRETIKH_ASFALISH_SYNTAXH_MAKROXRONIA_ANERGOI