Προστασία πρώτης κατοικίας: Ψηφίστηκε η τροπολογία – Για καταστρατήγηση του θεσμού φωνάζει η ΕΚΠΟΙΖΩ…


Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής και δημοσιεύθηκε το κείμενο του νομοσχεδίου για το εμπορικό απόρρητο όπου περιλαμβάνεται τροπολογία για την «προστασία της πρώτης κατοικίας» και την παράταση «πόθεν έσχες»…


Το βράδυ της Τρίτης κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για το εμπορικό απόρρητο, με τον πλήρη τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,  η τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Με τις διατάξεις της εισάγονται οι συμφωνηθείσες μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών ρυθμίσεις σχετικά με το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων από την αναγκαστική ρευστοποίηση, με τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους, από οποιαδήποτε αιτία, προς πιστωτικά ιδρύματα.

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ από τις 20 Απριλίου 2019 και θα έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, που απαιτούνται για την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις εν λόγω ρυθμίσεις. Έτσι, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
  • Το οικογενειακό εισόδημα τον αιτούντος φυσικού προσώπου να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
  • Η συνολική ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτημένων μελών αυτού, πέραν της κύριας κατοικίας του καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ, εφόσον το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ.
  • Το σύνολο των ανεξόφλητων κεφαλαίων να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Με το νέο νόμο καθορίζονται ρητά οι όροι προστασίας της κύριας κατοικίας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για την προστασία της κύριας κατοικίας, ο αιτών καταβάλλει το 120% της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%.

Αν το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Το προαναφερόμενο ποσό καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα 25 ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.

Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τούς σε πλειστηρίασμα πού θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση.

Η τροπολογία προβλέπει ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης και την πλήρη συμμόρφωση τον οφειλέτη αποσβέννυται το τμήμα των ρυθμισμένων απαιτήσεων που υπερβαίνει το ποσό του 120% της αξίας της κύριας κατοικίας.

Η προσωρινή προστασία

Με την τροπολογία καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την προσωρινή προστασία της κύριας κατοικίας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του αιτούντος, από την κοινοποίηση της αίτησης, αφού προηγουμένως ο οφειλέτης έχει κριθεί επιλέξιμος, και μέχρι τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας.

Ο δικαστής του πρωτοβάθμιου ή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η αίτηση, μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα του αιτούντος, που κρίθηκε επιλέξιμος, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν ρύθμισε συναινετικά μία ή περισσότερες οφειλές του, να εκδώσει υπέρ αυτού προσωρινή διαταγή, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, με την οποία παρατείνεται η αναστολή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Ο αιτών, που κρίθηκε μη επιλέξιμος, μπορεί, να αναστείλει τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 1.000 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αναστολή εκτέλεσης δεν εμποδίζει την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων για την κύρια κατοικία του αιτούντος, αρκεί να μην πραγματοποιηθεί πλειστηριασμός, ούτε τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη, ούτε την άσκηση αγωγής ή την έκδοση διαταγής πληρωμής για τις απαιτήσεις, των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

Το Δημόσιο και η δόση

Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος. Ο δικαιούχος μπορεί μετά την παρέλευση ενός έτους από τον αρχικό προσδιορισμό ή την τελευταία αναπροσαρμογή της συνεισφοράς να ζητήσει μεταρρύθμιση του ποσοστού συνεισφοράς, αν εξαιτίας μεταβολής των εισοδημάτων του, των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς προκύπτει αδυναμία του να καταβάλει τη δική του συνεισφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος της επιδότησης από την πλευρά του Δημοσίου θα είναι κλιμακωτό και όσο χαμηλότερα εισοδήματα και μικρότερη περιουσία έχει ο δανειολήπτης, τόσο θα αυξάνεται και το ποσό που θα δίνει το Δημόσιο σε μηνιαία βάση.

Τέλος, σε περίπτωση που το Δημόσιο καθυστερήσει να καταβάλει την εγκριθείσα συνεισφορά, μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα, μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα μηνιαίων δόσεων συνεισφοράς και ο πιστωτής έχει ενημερώσει τον οφειλέτη ως προς την υπερημερία του Δημοσίου το αργότερο έως τον έκτο μήνα υπερημερίας.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Εμπαιγμός των δανειοληπτών η «ρύθμιση» για την προστασία της κύριας κατοικίας

Το νέο πλαίσιο όχι μόνο είναι κατά πολύ χειρότερο από το ήδη ισχύον στο νόμο Κατσέλη, αλλά στην ουσία δεν αποτελεί καν πλαίσιο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ). «Αυτό που κατάφερε η κυβέρνηση, είτε από άγνοια και ανικανότητα είτε από πρόθεση, είναι η νομιμοποίηση των ρυθμίσεων στις οποίες ήδη προέβαιναν οι τράπεζες και δεν οδήγησαν πουθενά, με πρόβλεψη μικρής διαγραφής για ένα πολύ μικρό ποσοστό δανειοληπτών» τονίζεται.

Η τροπολογία της κυβέρνησης σχετικά με την «προστασία» της κύριας κατοικίας δεν είναι μόνο κατώτερη των προσδοκιών, αλλά συνιστά πρόκληση και εμπαιγμό εις βάρος των δανειοληπτών.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ εκφράζει τη βαθιά πικρία, απογοήτευση και οργή της για την κατάργηση κάθε ουσιαστικής προστασίας της κύριας κατοικίας, αλλά και την περιφρόνηση που επέδειξε η κυβέρνηση προς το καταναλωτικό κίνημα, με την άρνησή της να κληθούν για να εισακουσθούν, έστω στην κοινοβουλευτική διαδικασία – πρωτόγνωρο στην τριακονταετή πορεία της ΕΚΠΟΙΖΩ – οι φορείς που δραστηριοποιούνται για την προστασία των υπερχρεωμένων καταναλωτών.

Το θράσος δε της κυβέρνησης είναι τέτοιο, που φθάνει στο σημείο να ισχυρίζεται ότι χάρη σε αυτήν προστατεύεται η κύρια κατοικία, όταν στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη κυβέρνηση παρέλαβε την προστασία της κύριας κατοικίας ως μόνιμο θεσμό στο νόμο Κατσέλη, τον έκανε προσωρινό και με πιο αυστηρά κριτήρια το 2015, και τον καταργεί τώρα.

Όσον αφορά την τροπολογία για τη δήθεν προστασία της κύριας κατοικίας η ΕΚΠΟΙΖΩ παραθέτει 20 παρατηρήσεις:

1) Η τροπολογία δεν αφορά θεσμό συλλογικής ρύθμισης των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αλλά ένα πρόγραμμα ρύθμισης περιορισμένων δανείων, το οποίο προσφέρεται ως συμβολικό και πενιχρό αντίτιμο για την κατάργηση του νόμου Κατσέλη, όσον αφορά στην προστασία της κύριας κατοικίας.

2) Το πρόγραμμα έχει περιορισμένη διάρκεια, ως εκ τούτου δεν πρόκειται για θεσμό προστασίας ρύθμισης των χρεών. Αφορά ενυπόθηκα εξασφαλισμένες οφειλές που την 31.12.2018 ήταν ληξιπρόθεσμες, εμφάνιζαν δηλαδή τουλάχιστον τρεις μήνες καθυστέρηση. Επομένως, το πρόγραμμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν αφορά οφειλέτες που θα είναι σε αδυναμία στο μέλλον να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

3) Το πρόγραμμα δεν αφορά οφειλέτες που είναι ήδη σε αδυναμία και βρίσκονται την 31.12.2018 σε μία προσωρινή ρύθμιση (π.χ. καταβολής μόνο τόκων) και θα έχουν στο άμεσο μέλλον να αντιμετωπίσουν την επαναφορά της κανονικής δόσης.

4) Το πρόγραμμα δεν αφορά υπερχρεωμένους οφειλέτες οι οποίοι έχουν πολλές άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως, το στεγαστικό τους δάνειο, για προφανείς λόγους, συνέχιζαν να το αποπληρώνουν.

5) Το πρόγραμμα δεν αφορά την προστασία της κατοικίας αν ο δανειολήπτης για οποιονδήποτε λόγο δεν διαμένει ήδη σε αυτή.

6) Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται αν ο δανειολήπτης ή άλλα μέλη της οικογένειάς του έχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει το ποσό των 80.000 ευρώ.

7) Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται αν η εξασφαλισμένη οφειλή, όπως έχει διογκωθεί με τόκους υπερημερίας και τα έξοδα, υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ.

8) Το πρόγραμμα δεν αφορά τις μη εξασφαλισμένες οφειλές, οι οποίες θα συνεχίζουν να διογκώνονται και να εκκρεμούν σε βάρος του δανειολήπτη.

9) Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται σε όσους υπερβαίνουν το χαμηλό εισοδηματικό οικογενειακό κριτήριο.

10) Είναι, εξάλλου, μύθευμα ότι όσοι δεν αποκλείονται από τα παραπάνω κριτήρια αποκτούν το δικαίωμα μιας προσιτής ρύθμισης της μεμονωμένης έστω οφειλής. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να περιφρονήσουν την αίτηση που υποβάλλεται στην πλατφόρμα, να μην απαντήσουν ποτέ σε αυτή ή να προβάλλουν οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, με την πάροδο μηνός, η διαδικασία «ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ».

11) Ο υπερχρεωμένος οφειλέτης έχει, στην προηγούμενη περίπτωση, τη δυνατότητα μόνο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, σε ασφυκτικές προθεσμίες, να υποβληθεί σε μία ανάλογη του νόμου Κατσέλη δικαστική, εντέλει και μακρόχρονη, αντιδικία, για να διεκδικήσει την πενιχρή και ασήμαντη μεμονωμένη ρύθμιση.

12) Σε μία ξεδιάντροπη, θρασύδειλη, αισχρή, απειλητική και υβριστική προς τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ρύθμιση, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η αίτηση του δανειολήπτη που αναγκάζεται να προσφύγει στα δικαστήρια, επειδή αρνήθηκαν οι τράπεζες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, θα του επιβληθεί χρηματική ποινή μέχρι το 5% της οφειλής του, με ανώτερο το ποσό των 5.000 ευρώ και ελάχιστο το ποσό των 1.500 ευρώ!! Ούτε λόγος δε για κύρωση στην τράπεζα που θα περιφρονήσει τη διαδικασία και την περίφημη «πλατφόρμα»!

13) Οι τράπεζες έχουν κίνητρο να περιφρονήσουν τη διαδικασία και την πλατφόρμα, καθώς ο δανειολήπτης δεν θα έχει, μέχρι να δικαιωθεί στο μακρόχρονο αγώνα του για την ασήμαντη ρύθμιση προστασία από πλειστηριασμούς, παρά μόνο αν πετύχει προσωρινή δικαστική προστασία και με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει για κάθε δεκτική ρύθμισης οφειλή τουλάχιστον το ήμισυ της ενήμερης δόσης.

14) Αν, πάλι, ένας πιστωτής υποβάλλει πρόταση, όχι όμως και άλλος πιστωτής απέναντι στον οποίο υπάρχει επιδεκτική ρύθμισης απαίτηση, ο δανειολήπτης είναι και πάλι υποχρεωμένος να προσφύγει στο Δικαστήριο, καθώς διαφορετικά δεν απολαμβάνει απέναντι στους λοιπούς πιστωτές προστασία.

15) Εάν δεν ενταχθούν με δικαστική απόφαση όλες οι δεκτικές ρύθμισης οφειλές σε ρύθμιση, ο δανειολήπτης δεν δικαιούται ούτε την απροσδιόριστη επιδότηση, ούτε η κατοικία του προστατεύεται από πλειστηριασμούς.

16) Είναι, εξάλλου, πρακτικά αδύνατο να ρυθμιστούν περισσότερες δεκτικές ρύθμισης οφειλές, γιατί μία τέτοια δυνατότητα δεν καλύπτεται από τις πραγματικές δυνατότητες που επιτρέπουν τα κριτήρια αποκλεισμού, αλλά και γιατί δεν έχουν τελικά κίνητρο ούτε οι λοιποί πιστωτές.

17) Είναι απίθανη η περίπτωση κάποιας άξιας λόγου διαγραφής οφειλής. Λόγω της σώρευσης των προϋποθέσεων για την ένταξη στη ρύθμιση που εφαρμόζονται, το όφελος δεν θα υπερβαίνει κάποια μικρή έκπτωση και αυτή θα τη λάβει ο δανειολήπτης μόνο αν έχει τηρήσει τη ρύθμιση για 25 έτη ή μέχρι τα ογδόντα του.

18) Αν στο μέλλον (στα προσεχή 25 έτη) περιέλθει και σε πρόσκαιρη αδυναμία, δεν θα χάσει μόνο την ασήμαντη έκπτωση αλλά θα πρέπει να επιστρέψει και την όποια (απροσδιόριστη) επιδότηση.

19) Με δεδομένο ότι η ρύθμιση της μεμονωμένης οφειλής (και όχι του συνόλου των χρεών) γίνεται στο 120% της (αντικειμενικής) αξίας του ακινήτου, η όποια επιδότηση, σε σχέση με την προστασία της κύριας κατοικίας στο νόμο Κατσέλη που κατάργησε η κυβέρνηση, δεν οδηγεί σε χαμηλότερη δόση για τον ίδιο τον οφειλέτη.

20) Δεν εντάσσεται ο δανειολήπτης στο πρόγραμμα, αν η αίτησή του για την ένταξη στο ν. 3869/2010 έχει απορριφθεί, μεταξύ άλλων, λόγω δόλιας αδυναμίας. Δεν πρόκειται, όμως, εν προκειμένω για τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά για εκείνους που τη δεκαετία του 2000, της επιθετικής πιστωτικής επέκτασης, δεν διαχειρίστηκαν επιτυχώς την πιστοληπτική τους ικανότητα, αφού με αυτό το κριτήριο χαρακτηρίστηκαν ως τέτοιοι…

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει επίσης πως δεν κλήθηκε να υποβάλει τις παραπάνω παρατηρήσεις της στην Επιτροπή της Βουλής. Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόσκλησή της, ενώ από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των τραπεζών, που ήταν παρόντες, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους προς την κυβέρνηση.

Υπέρ και κατά από τους φορείς επί της τροπολογίας

Με τη ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση επιτυγχάνεται ο στόχος που έθεσε εξαρχής, για προστασία της λαϊκής κατοικίας και ταχύτερη εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών από τα «κόκκινα» δάνεια, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Η ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αποτελούσε και αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, τόνισε, και υπενθύμισε πως η κυβέρνηση παρέλαβε «μια χώρα στην οποία από 1/1/2015 είχε πάψει να ισχύει η οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας» και πως κατάφερε από τότε μέχρι σήμερα, «τόσο την παράταση της ισχύος του νόμου Κατσέλη, την εξέλιξή του με τις παρεμβάσεις του κ. Σταθάκη, και -σήμερα- κλείνουμε αυτή την εκκρεμότητα με μια ρύθμιση που προστατεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών, με επιπρόσθετη πρόβλεψη και για τα επιχειρηματικά δάνεια».

Κατά τη συζήτηση της υπουργικής τροπολογίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, είχαν κληθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους αρμόδιοι φορείς. 

Η Χαρούλα Απαλαγιάννη, γενική γραμματέας της Ένωσης Τραπεζών, τόνισε πως «σε απόλυτο αριθμό, τα 11 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων που σε αριθμό δανειοληπτών είναι 150.000, μπορούν να υπαχθούν στο νόμο. Η νέα ρύθμιση ισορροπεί σε απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο τις επιδιώξεις της Ένωσης Τραπεζών», σημειώνοντας ότι, «υπάρχει σοβαρή κατηγορία δανειοληπτών που πρέπει να προστατευθούν». Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της πρόβλεψης για τα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνοντας ότι σκοπός είναι να μη δημιουργηθεί νέα γενιά οφειλετών. «Η ρύθμιση θα καλύπτει 150.000 δανειολήπτες, ποσοστό 70%, που είναι αρκετά υψηλό» είπε, ενώ υποστήριξε ότι «ήταν πολύ κακός ο νόμος Κατσέλη και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα για έχοντες και μη έχοντες». 

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος, Ηλίας Πλασκοβίτης, υποστήριξε ότι «αν η περίμετρος όλων των δανείων είναι 85 δισ. ευρώ, στην περίμετρο της ρύθμισης είναι 8,5 δισ. ευρώ – δηλαδή περίπου το 10% των δανείων… Μετά τις διαβουλεύσεις και τις βελτιώσεις στην αρχική διατύπωση, εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρχει δυσμενές αποτέλεσμα για το τραπεζικό σύστημα εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά».

Ο σύμβουλος της ΤτΕ διευκρίνισε ότι η Τράπεζα δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει τις επιπτώσεις στους ισολογισμούς της, «γιατί δεν είναι με βάση τα πάγια στοιχεία που έχει η ίδια, αλλά με βάση τα στοιχεία που έχουν δώσει οι ίδιες οι τράπεζες… Για να κάνεις υπολογισμούς, πρέπει να έχεις το επίπεδο του δανειακού φακέλου με τα ατομικά στοιχεία του δανειολήπτη. Εμείς δεν τα έχουμε και τα παίρνουμε από τις τράπεζες ήδη επεξεργασμένα»..! 

Ο Ηλ. Πλασκοβίτης μίλησε ακόμα για ένα τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή καθυστέρηση και να οδηγήσει σε δικαστικές εμπλοκές, σημειώνοντας ότι «ο νόμος αναφέρεται στην εμπορική αξία του ακινήτου χωρίς να διευκρινίζεται πώς προκύπτει αυτή η αξία του».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Δανειοληπτών, Μιχάλης Κούβαρης, υποστήριξε ότι «δεδομένης της αύξησης των δικαστικών αποφάσεων που απορρίπτουν το νόμο Κατσέλη, θα έπρεπε να εξαιρεθούν μόνο τα πρόσωπα που αναφέρεται ότι είχαν άμεσο δόλο και όχι για αυτά στα οποία καταλογίζεται ενδεχόμενος δόλος». Επίσης, υποστήριξε πως σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι άδικο και χαμηλό το ποσό των 130.000 ευρώ, και τόνισε ότι επειδή υπάρχουν πολλές εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Ταυτόχρονα, πρότεινε το πλαφόν των 15.000 ευρώ να αφορά, είτε τους ατομικούς λογαριασμούς, είτε τα εξαρτώμενα άτομα, καθώς, όπως είπε, μπαίνουν σε πολλούς λογαριασμούς ηλικιωμένων και μπορεί να τους αφήσει έξω από τη ρύθμιση. Ακόμα, χαρακτήρισε «μικρό» το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, υποστηρίζοντας ότι θα κάνει μη ελκυστικό το νόμο.

Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, υποστήριξε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των δανειοληπτών στον οποίο δίνεται η δυνατότητα να ενταχθεί στη ρύθμιση, έκανε λόγο για δραστική μείωση του αριθμού αυτών που θα επωφεληθούν σε σχέση με το νόμο Κατσέλη, ενώ σημείωσε ότι είναι ασαφής ο υπολογισμός του ορίου 120% της αξίας του ακινήτου.

ΚΚΕ: Άλλη μια κυβερνητική ρύθμιση σε βάρος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

«Η τροπολογία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια αλυσίδα κυβερνητικών ρυθμίσεων, σε βάρος των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών. Από κοινού με τους τραπεζικούς ομίλους αντικαθιστούν κι αυτή την ελάχιστη δικαστική προστασία του ν. Κατσέλη, για τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, που έτσι κι αλλιώς δεν προσέφερε ουσιαστική και γενικευμένη προστασία, θέτοντας ακόμα χειρότερους όρους» αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΕ. Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση «η εκβιαστική λογική που διέπει το νομοσχέδιο ΣΥΡΙΖΑ – τραπεζών είναι απλή: ‘Η εντάσσεσαι στη ρύθμιση και πληρώνεις τις δόσεις, που εγκρίνει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για λογαριασμό των τραπεζών, ή αλλιώς το σπίτι σου μπαίνει στον πλειστηριασμό» προσθέτοντας ότι «στόχος είναι να εξαναγκαστούν οι δανειολήπτες να αποπληρώνουν το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι των χρεών τους στις τράπεζες».

Το ΚΚΕ αναφέρει ότι «το νομοσχέδιο προσθέτει μια σειρά νέες προϋποθέσεις – κόφτες στις ήδη υπάρχουσες, για να ενταχθεί ένα υπερχρεωμένο λαϊκό νοικοκυριό σε ρύθμιση εξόφλησης κόκκινων δανείων. Με αυτό τον τρόπο ορθώνει μια σειρά εμπόδια σε λαϊκές οικογένειες να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους από πλειστηριασμό. Και αυτό πάντα με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα είναι συνεπής και συνεργάσιμος, και με αιματηρές οικονομίες θα εξοφλεί τις δόσεις».

l