Συντάξεις χηρείας: Τι ισχύει με το νέο καθεστώς – Έρχονται πιο κοντά οι αυξήσεις

Το πρώτο βήμα για να δοθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας έγινε. Η… πολυπόθητη Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε και έτσι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επανυπολογισμού αυτών των συντάξεων. Ο χρονικός ορίζοντας του τριμήνου, πάντως, έως τον Οκτώβριο της τρέχουσας χρονιάς για την τελική απονομή τους, παραμένει.

Του Χάρη Δημητρίου

Σε κάθε περίπτωση, με την Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται η διάταξη νόμου που θεσπίστηκε πρόσφατα από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας (ν.4611/2019).

Έτσι, καταργείται το ηλικιακό όριο που είχε θεσπίσει ο νόμος Κατρούγκαλου (ν.4387/2016, αρ. 12) και ο επιζών σύζυγος μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει σύνταξη χηρείας και μετά την πάροδο τριετίας. Επίσης, με τη νέα διάταξη, από 17 Μαΐου 2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος του τελευταίου νόμου, οι συντάξεις χηρείας θα προκύπτουν ως το 70% της σύνταξης που λάμβανε ο θανών σύζυγος. Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 50%. Ειδική μέριμνα ως προς το ποσοστό σύνταξης παρέχει ο νόμος και στην περίπτωση που, εκτός από τον επιζών σύζυγο, υπάρχει τέκνο ή τέκνα που επίσης βρίσκονται εν ζωή.

Πιο αναλυτικά, η υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Καταργείται το όριο ηλικίας που απαιτούνταν από το άρθρο 12 του ν. 4387/2016, προκειμένου ο επιζών/μέρος συμφώνου συμβίωσης να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου και μετά την πρώτη τριετία. Επομένως, από τις 17 Μαΐου 2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 19), ο επιζών σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη, λόγω θανάτου, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

2. Μειώνεται η χρονική διάρκεια του έγγαμου βίου ή του συμφώνου συμβίωσης από τα πέντε έτη που ήταν, στα τρία έτη, ως όριο για τη χορήγηση της σύνταξης λόγω θανάτου.

3. Επανακαθορίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 (δηλαδή από 17.5.2019), το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης, λόγω θανάτου, για τον επιζώντα σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης στο 70% της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος.

Αναλυτικότερα, ο υπολογισμός του νέου ποσού του επιζώντος συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης έχει, ως εξής:

– Εάν υπάρχει μόνο επιζών ή μέρος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το 70%. Εάν ο γάμος/σύμφωνο συμβίωσης έλαβε χώρα, μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος και η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου- αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου/συμφώνου συμβίωσης – είναι μεγαλύτερη των 10 ετών, το ποσοστό για κάθε πλήρες έτος διαφοράς μειώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α της παρ. 4Α του αρ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

– Εάν υπάρχει, εκτός από τον επιζώντα και διαζευγμένος (με 10ετή γάμο), το ποσοστό του διαζευγμένου ορίζεται στο 25% του ποσού που δικαιούται ο επιζών σύζυγος, ήτοι 17,5% του ποσού της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ποσοστά που δικαιούνται ο επιζών και ο διαζευγμένος σύζυγος ανακαθορίζονται με βάση τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 4Α του αρ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

– Εάν ο θανών καταλείπει ένα τέκνο, αυτό λαμβάνει το 25% του ποσού της σύνταξης του. Εάν το τέκνο είναι αμφιτεροπλεύρως ορφανό και δεν δικαιούται σύνταξη από τους δύο γονείς, τότε λαμβάνει ποσοστό 50%.

Εάν ο θανών καταλείπει περισσότερα του ενός τέκνα, τότε:

Ι) Εάν υπάρχει επιζών σύζυγος ή/και διαζευγμένος, στα τέκνα θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει, μετά την αφαίρεση από το 100% της σύνταξης του θανόντος του ποσοστού 70% που δικαιούται ο επιζών ή/και ο διαζευγμένος (δηλαδή στα τέκνα επιμερίζεται το 30%).

ΙΙ) Εάν δεν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα πρόσωπα, εκτός των τέκνων, τότε έκαστο θα λάβει το 25% του ποσού της σύνταξης, αρκεί το άθροισμα των ποσοστών τους να μην υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος, οπότε και τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να επανακαθοριστούν αναλογικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4Β του αρ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Δείτε ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση:

18_IOYL_2019_YA_SYNTAXEIS_XHREIAS