Μηνιαία παράταση στις ρυθμίσεις δόσεων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές

Πηγή: pixabay

Παρατείνεται κατά ένα μήνα, η προθεσμία καταβολής των δόσεων για εργοδότες που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ασφαλιστών εισφορών. Σχετική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας ορίζεται ότι για δόσεις απαιτητές έως 31 Μαρτίου, δίνεται μηνιαία παράταση στην καταβολή τους. Φυσικά, αντίστοιχα παρατείνονται εφεξής και όλες οι υπόλοιπες προθεσμίες μηνιαίων δόσεων.

Στην απόφαση τονίζεται ότι δεν θα υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις κατά το χρονικό διάστημα που θα ισχύει η παράταση στην καταβολή των δόσεων.

Σε αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εξής επιχειρήσεις:

α) Εκείνες που απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) Εκείνες που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.

Ρήτρα απασχόλησης

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας και ο εργοδότης προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, καθώς και στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση παύει αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το μέτρο αυτό ισχύει ανεξάρτητα εάν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης έχουν τεθεί όλοι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, ή ένα μέρος αυτών.

Δεν υφίσταται υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους. Το ίδιο ισχύει για όσους αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, ή για περιπτώσεις θανάτου. Επίσης στον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.