ΕΟΠΥΥ: Διαγωνισμός για την κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους

Σε διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα» προχωρά ο ΕΟΠΥΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. Η σχετική δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στα 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ