Συμφωνία MIG – CVC για την πώληση του ΥΓΕΙΑ

Tην υπογραφή συμφωνίας πώλησης της συμμετοχής της στο ΥΓΕΙΑ προς το HELLENIC HEALTHCARE – CVC ανακοίνωσε η MIG.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) έλαβε νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά από τη HELLENIC HEALTHCARE SA RL (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της CVC CAPITAL PARTNERS – CVC) για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ (ΥΓΕΙΑ) που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215.189.466 μετοχές και αντιστοιχεί στο 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το νέο προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 0,95 ευρώ ανά μετοχή (έναντι προσφοράς 0,92 ευρώ ανά μετοχή στις 19/5/2018) και κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 204.429.933 εκατομμύρια ευρώ (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 290.455.814 εκατομμύριων ευρώ για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).

Το ΔΣ της MIG, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αξιολόγησε -με τη συνδρομή του χρηματοοικονομικού του συμβούλου, εταιρίας ROTHSCHILD- τη νέα πρόταση της HELLENIC HEALTHCARE SA RL και την ήδη υποβληθείσα μη δεσμευτική πρόταση της G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS SA και αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την βελτιωμένη πρόταση της HELLENIC HEALTHCARE/CVC, και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών του ΥΓΕΙΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS SA ανερχόταν σε 0,95 ανά μετοχή και βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από την HIG Capital International, οι επιμέρους όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί. Επιπλέον και κατόπιν διευκρίνισης, η G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS SA ζήτησε χρόνο 6 – 8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και αποκλειστικότητα 2 μηνών ώστε να πάρει τις τελικές εγκρίσεις. Αντίθετα, η νέα πρόταση της HELLENIC HEALTHCARE SA RL είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις.

Η συναλλαγή τελεί υπό την επικύρωση της ΓΣ των μετόχων της MIG και την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.